Rei = Universell
Ki  = Energi

Reiki harmoniserende energi for alle !
Tar energien slutt før du har fått gjort det du skal?
Føler du deg tom og utbrent?
Du kan lære effektive metoder for egen behandling.

Egen behandling:

Ta ansvar for deg selv

Hjelpe deg selv

Forbedre livskraften

Personlig vekst

Positiv utstråling

Reiki en helhetlig behandlingsform

 

Verdens helseorgasinasjon WHO definerer helse som

”en tilstand av fullstendig fysisk, sosialt og mentalt velvære,

ikke bare fravær av sykdom eller lyte.”

Denne definisjonen blir hyppig kritisert, den er ansett som urealistisk og er et bidrag til økende medisinering av hele samfunnet. Den peker i retning av noe vesentlig.

Det vi kaller helsevesenet er et system som i det vesentlige forholder seg til sykdom. Helse dreier seg ikke bare om lidelser og risikofaktorer, men også om den enkeltes ressurser i dagliglivet, og om motstandskraft mot fysiske og psykiske påkjenninger.

Vår evne til mestring henger sammen med vårt forhold til våre nærmeste, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening, være forutsigbart og hånterbart.

KROPPSLIG

FØLELSESMESSIG

MENTALT

ÅNDELIG

SOSIALT

Kroppen forsøker alltid å oppnå balanse på alle fem områder.

Reiki understøtter denne prossesen.

Sunnhet er en tilstand av balanse og harmoni på alle områder.